Ereleden & Leden van verdiensten

In de statuten van RTC N.I.P. staat beschreven dat 'Ereleden (waaronder erevoorzitter) zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdiensten zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt'.

Na voordracht van het bestuur of van tenminste vijf leden worden zij benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

We prijzen ons gelukkig met een mooi rijtje van ereleden en leden van verdiensten!

Erevoorzitter
Jan Tierolff †

Ereleden
Heins Gerd Cremers
Hans Geurts
Rene Heijnen †
Pierre Niesten †
Roger Geurtz
Mathieu Brackenie †
Rene van Ratingen Sr. †

Leden van verdiensten
Zus Castelijn †
Stefan Koch
Jack van Hees
Marjolein Dovermann
Maarten Bakx
Gert van Heuvelen
Guus Quaedvlieg
Desiree Steenman
André Elsinghorst