Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond aan
gebruiker/leden, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via
de website www.rtcnip.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Zijn er vragen over deze algemene
voorwaarden en/of diensten van vereniging R.T.C. Nip Roermond? Neem dan contact met ons op viasecretariaat@rtc-
nip.nl of post adresgegevens toevoegen).


1. Algemeen
1.1 Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.rtcnip.nl verstrekte informatie, echter kan
tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.
De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je
verder geen rechten aan ontlenen.
1.2 De inhoud van de website www.rtcnip.nl kun je gebruiken om een beter beeld te krijgen van de activiteiten van
tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond. Het gebruik van de website www.rtcnip.nl is op eigen risico en voor eigen
rekening. Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond is niet aansprakelijkheid voor schade die
direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt
door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg
is van opzet of grove nalatigheid van tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond.
1.3 Iedere aansprakelijkheid van tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond is beperkt tot het in totaal door
Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag.
Aanspraken vervallen indien Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond niet binnen één jaar na de
ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk (bij het secretariaat) in
kennis is gesteld.
1.4 Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit
het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische
communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie
van virussen.
1.5 Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop
gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
1.6 Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke
omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van
de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde
deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
Indien gewenst zal tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je
toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op de website van tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond.

2. Links naar en van andere websites
2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip
Roermond is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders
welke gekoppeld zijn aan de website van Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Uitvoeringsorganisatie
tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben
gesteld aan Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond. Het is dan ook niet toegestaan om de
website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of
wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van
Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond.


4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank Limburg, locatie Roermond exclusief bevoegd.
4.3 Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond behoudt zicht het recht voor om deze
gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5. Privacy Protocol
Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van
persoonsgegevens. In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond omgaat met persoonsgegevens.
Tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:
 uitsluitend persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy protocol;
 verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bepaalde
persoonsgegevens;
 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
 op de hoogte zijn van de rechten omtrent ieders persoonsgegevens, en tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond
hierover de betrokkenen hier over informeert en te allen tijde de rechten dienaangaande zal respecteren.

Als tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van
haar leden en andere betrokkenen. Indien een betrokkene na het doornemen van ons privacy protocol, of in
algemenere zin, hierover vragen heeft kunt u contact met tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond (via secretariaat).


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
persoonsgegevens van leden worden door tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
 Voor registratie als lid en de hieraan gekoppelde verplichtingen zoals het innen van contributie, ontvangen van
subsidies, etc.;
 Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond,
 Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, push-berichten via post, e-mail, Nip-ClubApp en/of
Facebook/WhatsApp.
 Voor registratie bij de KNLTB;
Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond de volgende persoonsgegevens
van leden: Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Adres; – Woonplaats; – E-mailadres; (mobiel en/of vast)
telefoonnummer; – Geboortedatum; - Geslacht; – Kledingmaat, – (voormalige of actuele) Speelsterkte KNLTB,.
 Verstrekking aan derden
De gegevens die leden/betrokkenen aan ons geven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor onder andere:
 Het verzorgen van de internetomgeving en/of promotionele activiteiten van tennisvereniging R.T.C. Nip
Roermond;
 Aanmelding bij de KNLTB ten behoeve van de aanmelding als lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond);
 Het organiseren/verzorgen van tennistrainingen voor tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond;
 Het organiseren van activiteiten voor tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond;


Tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond heeft deugdelijke/passende technische en/of organisatorische maatregelen
genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd. Tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond geeft
geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze
partijen (zogenaamde verwerkers) maken wij de nodige afspraken (in een verwerkersovereenkomst) om de beveiliging
van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond de verstrekte
persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond
kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kan tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond persoonsgegevens delen met derden indien daarvoor
uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten
de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien er geen gerechtvaardigde reden meer is om
persoonsgegevens te bewaren worden deze gegevens verwijderd.
Tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond kan bepaalde persoonsgegevens bewaren indien dit gerechtvaardigd is voor
een bepaalde verslaglegging over de geschiedenis van tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond.

Beveiliging
Wij hebben deugdelijke/passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 Alle personen die namens Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond van je gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 We hanteren een afdoende beveiligingsbeleid waaronder in elk geval deugdelijke gebruikersnamen en
wachtwoorden op alle systemen;
 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
 We controleren en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van leden/betrokkenen hebben.
Tevens kunnen leden/betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond en/of door een van de verwerkers. Ook bestaat het recht de
verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan leden/betrokkenen of direct aan een andere partij indien
schriftelijk door leden/betrokkenen hiertoe een verzoek worden ingediend. Tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond kan
ten alle tijden vragen - indien een verzoek wordt gedaan in het kader van persoonsgegevens - om de verzoeker zich te
laten te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten
Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens, dan verzoeken we u hierover contact met tennisvereniging
R.T.C. Nip Roermond op te nemen. Tevens bestaat de alle tijden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Zijn er naar aanleiding van onze algemene voorwaarden en/of privacy protocol vragen en/of opmerkingen dan horen
wij dat graag en verzoeken we u daarover contact met tennisvereniging R.T.C. Nip Roermond (via secretariaat) op te
nemen.