Ledenadministratie

Voor alle adreswijzigingen en afmeldingen schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven. Dit kan ook per e-mail.

Afmelding van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. 

Bij afmelding nà 1 december zal de volledige contributie verschuldigd zijn voor het nieuwe jaar.

De afmelding geldt dan pas voor het jaar daarna.